XINHUA

Agency

Xinhua News Agency
President: He Ping
Address: 
Xuanwumen xidajie 57, Beijing, China
Phone: 
+ 8610 63071586
Fax: 
+ 8610 88050800
Contact persons: 
Ms. Chen Siqi